Innebandy


Velkommen til Bedriftsidretten i Østfold sin serie i innebandy!

I vår serie i innebandy ønsker vi å fremme både idrett og samarbeid på arbeidsplassen. Gjennom Bedriftsidrettens serie i innebandy kan deltakerne nyte gleden ved fysisk aktivitet samtidig som de bygger lagånd og fellesskap blant kollegaer. Dette gir en flott mulighet for bedrifter å fremme helse, trivsel og sosialt samvær blant de ansatte.

I våre serier kan registrerte medlemslag av Østfold bedriftsidrettskrets og øvrige lag med tilknytingsavtale delta.

For at påmeldingen til ditt lag skal være godkjent, må dere ha signert en tilknytningsavtale med Østfold Bedriftsidrettskrets. Fyll ut og send inn skjema her. Dette må være registrert før oppstart av seriespill.

Tilknytnigsavtale  er en vedtatt ordning for bedrifter/aktivitetslag som skal delta på lagsaktiviteter i bedriftsidrettens regi, men som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov. Dette er en bekreftelse på at ditt lag underligger seg idrettens regelverk og dopingbestemmelser.

Tilknytningslag deltar på samme vilkår som medlemslag


NB! Ved deltagelse i våre aktiviteter er man ikke automatisk forsikret. Ønsker du å forsikre deg og ditt lag, kan man enkelt opprette en forsirking gjennom vår samarbeidspartner HER.


Sted: Kongstenhallen

Spilletidspunkt: Lørdager kl10-12 - Ikke kamper i skoleferier

Kamptid: 2x20 minutter

Dekke: Vinyl

Periode: Oktober - Februar/Mars


Innebandysesongen 2023/24

Terminliste og resultater 

Lurer du på noe mer?
Ta kontakt med

Joakim T. Vatne
Mobil:40 76 57 46
E-postadresse: joakimtvedt.vatne@bedriftsidretten.no

KAMPREGLEMENT Innebandy 2024/25

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og reglement for ØBIK`s innebandyserie. Som informasjon finner du også NBIFs sanksjons- og straffebestemmelser, protest og appellreglement, samt NIFs lov kapittel 11.
 (For saksbehandlingsregler se NIFs lov § 11-2 4.ledd)

 

DET ER ENHVER LAGLEDERS PLIKT Å PÅSE AT DISSE REGLEMENTET OVERHOLDES


Det spilles i sesongen 2021-2022 i 1 divisjon for herrer med store mål og keeper.

Alle ovenstående divisjoner for herrer spiller trippel serie.
 

POENGBEREGNING/OPP-NEDRYKK

Seier gir 2 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap 0 poeng.

Ved Walk-over(W.O.) settes resultatet til 5-0, seirende lag får 2 poeng.

Står to eller flere lag ved avslutning av serien likt i poeng, er det målforskjellen (differansen mellom vunnet og tapte mål) som avgjør.

Er forskjellen fremdeles den samme, går det lag foran som har scoret flest mål, deretter vil resultatet av deres innbyrdes kamper være avgjørende. Skulle heller ikke dette være utslagsgivende, må det i tilfelle opp/nedrykk spilles omkamp.


HVEM KAN DELTA: 

A)Generelt

For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget og fylt 15 år.


Utøveren har ingen karantene når vedkommende er både medlem og ansatt i bedriften. Studenter er å regne som ansatt ved en undervisningsinstitusjon som danner lag.


Ektefelle/samboer/barn til en ansatt kan delta på laget såfremt vedkommende ikke er ansatt i annet firma som selv har bedriftsidrettslag.


Dispensasjoner kan gis. Skriftlig søknad sendes kretsens kontor på fastlagt skjema, gebyret er kr. 120,- pr. spiller. Faktura sendes fra kretsens kontor. Kvittering for betalt gebyr er lagets bevis for godkjent disp. det gis ingen annen tilbakemelding hvis dispensasjon er godkjent. Avslag på dispensasjon sendes skriftlig til laget oppmann/lagleder.


B)Personer under sykmelding, attføring, rehabilitering.


Medlemmer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta.


Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å utøve fysisk aktivitet.


REGLER SOM BEGRENSER DELTAGELSE 

A)Aktive idrettsutøvere

Aktive idrettsutøvere (landslagsspillere og elitespillere) som er medlem og har fylt 15 år, men ikke ansatt kan ikke delta åpne konkurranser arrangert av NBIF’s organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for NBIF’s medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd.  En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurranser omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBIF’s egne ledd.


En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. 

Aldersgrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte til bedriftsidrett før etter fødselsdagen.

Karantenetiden for aktiv spiller er 6 måneder fra siste obligatoriske kamp. Det påhviler lagleder å forsikre seg om at karantenetiden overholdes ved å kontakte den bandy/hockeykrets vedkommende sist spilte, for skriftlig å få stadfestet siste kampdato. Unntatt fra denne bestemmelse er spillere som har fylt 30 år.


STRAFFEBESTEMMELSER.

1. En aktiv utøver som blir tatt skal ha en bot på inntil                    
    kr. 3000,-
    Utøveren kan utelukkes i inntil 3 mnd. fra all bedrifts-
    idrett          

2. Hvis boten ikke blir betalt, oversendes saken til idretts-  
    kretsen med forslag om at utøveren utestenges fra all    
    idrett til boten er betalt.

3. Resultatet på kampen(e) settes til 0-0 og motstanderen får
    seier og 2 poeng          

4. Oppmann/lagleder kan bøtelegges med inntil kr. 3.000,-.
    Videre kan oppmann / lagleder utelukkes fra all bedrifts-
    idrett i inntil 3 mnd.

5. Et lag som blir tatt for å bruke ulovlig utøver kan ilegges  
    en bot på kr. 10.000,-

    Laget kan ikke bli avdelingsvinner, seriemester eller rykke  
    opp. Er laget innblandet i nedrykningsstriden og står likt  
    med andre lag, vil laget rykke ned.


UTEBLIVELSE FRA OBLIGATORISKE KAMPER

Hvis et lag uteblir fra en kamp uten å varsle kretsens kontor,

eller melder fra etter kl. 12.00 dagen før kampdag

(kl.12.00 på fredag for kamper på mandag) ilegges en bot på kr 1000.

Laget som utsetter elle romberammer en kamp etter at terminlisten er fastsatt må selv betale for ny baneleie om det ønskes at denne kampen skal gjennomføres. Hvis kampen IKKE skal gjennomføres vil laget tape på walk-over. Resultatet på kampen(e) settes til 0-0 og motstanderen får seier og 2 poeng . 


ET LAG REGNES FOR Å HA UTEBLITT NÅR:

     A)   Laget ikke møter frem til oppsatt kamp.

     B)   Laget møter opp med for få spillere.

     C)   Laget møter for sent til oppsatt kamp.

     HUSK: INGEN VENTETID.


FOR BØTER GJELDER FØLGENDE REGLEMENT:


A) Det gis kr.1000,- i bot når laget ikke møter uten å gi beskjed.

B) Det gis kr.750,- i bot når laget melder for sent
         avbud (frist kl 1200 dagen før kamp)

C) Ved omberamming (laget ønsker kretsen skal finne en ny kampdato) er gebyret på kr 1000 ,- om beskjeden er gitt før kl 1200 dagen før gjeldende kamp.

d) Ved omberamming (laget ønsker kretsen skal finne en ny kampdato) er gebyret på kr 1300 ,- om beskjeden er gitt etter kl 1200 dagen før gjeldende kamp.  

e) Ved avbud av kamper hvor beskjeden er gitt før kl 1200 dagen før gjeldende kamp, er det ingen gebyr ved det første tilfellet. Avlyser laget flere kamper blir gebyret på kr 300 på alle avlyste kamper etter den første.


DOMMERKORT :

På dommerkortet plikter lagene å påføre for- og etternavn, fødselsdato - årstall.


STRAFFEBESTEMMELSER:

Påføring av uriktig navn og fødselsdato medfører at laget taper eventuelle poeng i angjeldende kamp og resultatet settes til 0-0, samt at laget ilegges en bot på kr. 3000,-.

Hvis boten ikke er betalt ved forfallsdato, kan laget utestenges i inntil 3 måneder.
 

Resultatregistrering:

Resultater skal registreres etter hver kamp, vi ber alle oppmenn om å registrere kampresultat via facebookgruppen Bedriftsinnebandy Fredrikstad. ØBIK kontrollerer og godkjenner resultater i etterkant.


SANKSJONER ETTER VOLDSEPISODER

Voldsepisoder får konsekvenser for det laget de(n) aktuelle spillere deltar på. Det samme vil gjelde for lag der lagleder eller oppmann/ trener begår alvorlige overtramp 


Første gangs tilfelle 

En eller flere utvisninger i samme kamp, som i sum medfører karantene på 6 kamper eller mer: Laget tildeles en bot på minimum kr. 5.000,- (Vurderes etter grovhet) Laget varsles om at det vil bli strøket fra videre deltagelse i seriespillet ved gjentakelse.


Gjentakelse

Gjentakelse av episoder hvor en eller flere utvisninger i samme kamp medfører en karantene på 6 kamper eller mer:


Laget tildeles en bot på minimum 7500,- kr (vurderes etter grovhet).

Laget strykes fra den seriespillet resten av sesongen. Startkontingenten refunderes ikke.

Laget kan ikke melde seg på til nytt seriespill før boten er betalt.


Østfold bedriftsidrettskrets 2022