Tilknytningsavtale med Bedriftsidretten i Østfold

Dette er en vedtatt ordning for bedrifter som skal delta på våre lagsaktiviteter, men som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov. Laget knyttes til Østfold bedriftsidrettskrets, og blir godkjent så snart avtalen er signert og sendt inn. 


Avtalens formål

a) Gi lag/grupper mulighet til delta i aktiviteter og arrangement godkjent av organisasjonsledd i NBIF.

b) Bidra til en aktiv livsstil og trivsel for de som inngår i gruppen.

c) Etablere ordnede forhold for partene i denne avtale.

Alle i bedriften kan delta på lik linje med medlemmer i ordinære bedriftsidrettslag i alle aktiviteter og arrangement godkjent av NBIF.


Se hele avtalen her; 

Tilknytningsavtale_BEDRIFTSGRUPPE.pdf

Tilknytningsavtale_AKTIVITETSGRUPPE pdf.pdf


Pris:

2000 kr pr kalender år. Det trengs ikke å tegne flere tilknytningsavtale dersom dere deltar på flere lagsaktiviteter. (F.eks fotball og innebandy).

Digital tilknyttngsavtale Østfold BIK

Firma informasjon:

Dersom dette ikke er en bedrift, men et aktivitetslag - fyll inn lagnavn.

Dersom du representerer en bedrift skal org.nr fylles inn


Kontaktperson:

Fyll inn ansvarlig person i firma. Dette er fortrinnsvis daglig leder eller den som på vegne av en person kan undertegne på avtaler.


Her skriver du inn navnet på den som kretsen skal som hovedregel ha dialog med ang aktiviteten.


Tilknyttngsavtale:

TILKNYTNINGSAVTALE
Med
Østfold BEDRIFTSIDRETTSKRETS
org.nr. 996 312 380

Bedriftsidretten arbeider for en aktiv livsstil og trivsel. Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Våre aktiviteter bygger på grunnverdiene idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.

Østfold BEDRIFTSIDRETTSKRETS (heretter kretsen) er en del av Norges Bedriftsidrettsforbund (heretter NBIF), som er en sammenslutning av bedriftsidrettslag (heretter BIL) med godkjent ordinært medlemskap.

Ikke alle kan stifte et bedriftsidrettslag med ordinært medlemskap, eller på annen måte finne en naturlig plass i norsk idrett. Eksempelvis et felleskap av personer som ikke har utspring i arbeidsplass.

Gjennom denne avtale etableres en tilknyttet aktivitetsgruppe (heretter Gruppen) . Avtalen er et alternativ til ordinært medlemskap frem til idretten har utviklet mulighet for medlemskap, eller aktivitet som kan erstatte avtalen. Før inngåelse av avtale vil det bli vurderes om avtalen kan utløse interessemotsetning overfor andre deler av norsk idrett. I så fall kan mulighet for å inngå avtale bli begrenset.

Denne avtale gir mulighet for å delta i aktiviteter og arrangement, men ikke:
- Medlemskap i NBIF og Norges Idrettsforbund (heretter NIF).
- Mulighet til å benytte stønadsordninger forbeholdt ordinære bedriftsidrettslag.
- Rett til å fremme forslag og avgi stemme på demokratiske møteplasser i NBIF og NIF.

§ 1 Formål og tilknytning

(1) Avtalens formål er å:

a) gi mulighet til delta i aktiviteter og arrangement godkjent av organisasjonsledd i NBIF.
b) bidra til en aktiv livsstil og trivsel for de som inngår i gruppen.
c) etablere ordnede forhold for partene i denne avtale.

(2) Gruppen er tilknyttet NBIF gjennom Østfold BEDRIFTSIDRETTSKRETS

§ 2 Deltakelse i bedriftsidrettens aktiviteter

(1) Alle som omfattes av avtalen kan delta på lik linje med medlemmer i ordinære bedriftsidrettslag i alle aktiviteter og arrangement godkjent av NBIF.

(2) Ved deltakelse plikter både Gruppen som helhet og den enkelte utøver i Gruppen å følge Norges Idrettsforbunds og NBIFs regelverk.

(3) Gruppen skal ved påmelding til aktiviteter fremlegge en liste over personer som vil delta iht. denne avtale. Enkeltpersoner i gruppen kan få startnekt.

§ 3 Organisering

(1) Gruppen skal ha minimum ha en kontaktperson som representerer gruppen.

(2) Dersom minst 10 personer inngår i Gruppen bør det opprettes et gruppestyre med tre personer. Gruppestyret skal gjennomføre ett årlig møte åpent for alle som inngår i gruppen.

(3) Det årlige møtet skal:
a) Godkjenne regnskap for siste år.
b) Godkjenne planer og budsjett for kommende år.

§ 4 Økonomi

(1) Gruppen skal betale årlig tilknytningsavgift til kretsen, samt avgifter ifm. deltakelse i aktivitet.

(2) Tilknytningsavgift faktureres av kretsen. Det inngås kundeavtale.

§ 5 Oppsigelse og varighet

(1) Avtalen løper inntil en av partene skriftlig sier opp avtalen.