Bowling

Velkommen til bedriftsserien i Bowling. Sesongen 2023/2024 vil bli spilt i Sarpsborg bowlingsenter

I vår serie tilrettelegger vi for at venner og kolleger får en arena for mestring, fellesskap og gode bowlingopplevelser. Serien vil ha oppstart i oktober og sesongen avsluttes i mars. Vi håper på nok påmeldte lag slik at vi kan dele lagene inn i to avdelinger.


Info

Pris Sarpsborg 2023/24: 

Medlemslag: ca. 10300 kr

Øvrige lag:  ca. 11000 kr

Endelige priser fastsettes når vi vet antall påmeldte lag. Denne aktiviteten faktureres i sin helhet av kretsen i etterkant av påmelding.


Kampdager

Mandager kl. 20:00 okt - mars

Vi har opphold i jule- og vinterferien


Kampgjennomføring:

Tremannslag, ni serier per lag per match


Antall spillere / hvem kan delta:

Alle bedrifter kan delta. Nedre aldersgrense er 15 år. Bedrifter kan gå sammen for å danne lag. Det er 3 spillere per lag per kamp og dere kan bytte på spillere uke for uke, men har bedriften flere lag påmeldt må de forholde seg til sitt lag. 

For spørsmål ta kontakt med Kristian Gulbrandsen på kristian.gulbrandsen@bedriftsidretten.no 


Vel møtt!

 

NB!

Forsikring er ikke inkludert i påmeldingskontingente. All deltakelse på eget ansvar.

Vi oppfordrer alle til å tegne lags-forsikring eller individuell forsikring via vår samarbeidspartner eller ha sine personlige forsikringer i orden.

For mer informasjon og bestilling av forsikring KLIKK HER

Østfoldserien
Spilledag: Mandager
Spilletidspunkt: 20.00
Lokasjon: Sarpsborg bowlingsenter
Sesong: oktober - mars
Seriesystem: Spørs på antall påmeldte lag
Kampgjennomførelse: Tremannslag, ni serier per lag per match

Legg deg gjerne inn i Facebook-gruppa for Østfoldserien for oppdateringer, resultater og spennende informasjon her.

KAMPREGLEMENT BOWLING ØSTFOLD


Alle kamper spilles etter Norges Bedriftsidrettforbunds lover og konkurranseregler - inntatt i Håndbok fra bedriftsidretten, etterfølgende kamp- og spillereglement og Norges Bowlingforbunds til enhver tids gjeldende regler.


§ 1

Spillesystem

Spillesystemet vises hvert år i terminlisten. Alle divisjoner spiller amerikansk spillerstil.


Antall spillere

Et lag består av 3 spillere + 1 reserve. Reservespiller behøver ikke å være tilstede ved kampstart, men alle lagets spillere inkl. evt. reserve skal nomineres før kampstart. For å få kampen godkjent må et lag fullføre med minimum 2 spillere. Ellers må laget gi walkover. Kommer en spiller til under kampen, og er nominert, skal denne starte i samme rute som førstespiller hos motstander.

Hvert lag kan benytte inntil 4 spillere pr. kamp. En spiller kan kun skiftes ut etter endt serie.
 
 

Poeng

Hver av de tre deltagerne på laget spiller 3 serier per kamp. Hver vunnet serieomgang for laget gir 1 poeng, uavgjort 1/2 poeng og tap gir 0 poeng. Dessuten gir vunnet kamp for laget (pinnefall) 1 poeng, uavgjort 1/2 poeng og tap 0 poeng. Totalt 4 poeng pr. kamp.
 
 

Hvis lagene ønsker etterregning og rettelse av resultatet i en kamp, må det ordnes selv, og rapporteres skriver innen 48 timer. Ved signering av spillerskjemaet er resultatet godkjent, og kun regnefeil kan/og vil bli rettet.


§ 2

Hvem kan delta

Både bedriftsidrettslag, bedriftslag og vennelag kan delta. Utøver må være fylt 15 år. 


Hvem kan ikke delta

Aktive bowlingspillere i den øverste bowlingserien, spillere under 16 år og spillere som ikke er ansatt i bedriften kan ikke delta. Kretsen kan gi dispensasjon for spillere som ikke er ansatt i bedriften. Alle spillere som er ansatt i bedriften kan spille bedriftsbowling, selv om de spiller aktivt. Unntatt fra dette er spillere som spiller på dispensasjon eller på aktivitets-lag. 


Dersom et lag bruker en spiller som er en aktiv bowlingspiller kan dette føre til en bot opp til 2 500,- NOK. 

§ 3

To eller flere lag fra samme bedrift

Har en bedrift to eller flere lag i samme divisjon, kan én spiller kun delta på ett lag i samme serierunde. Det er de respektive lags oppmenns plikt å påse at regelen overholdes ved flytting av spillere fra et lag til et annet.


Straffebestemmelser

Dersom bestemmelsene i §3 ikke overholdes, skal laget fratas evt. poeng og pinnefall i den kamp de benyttet ulovlig spiller, samt ilegges en bot på inntil kr 500,-.

Spilleren kan ilegges straff i henhold til regelverket. Ved gjentagelser kan bowlingutvalget innstille på strengere straff.

§ 4

Uteblivelse av obligatorisk kamp

Hvis et lag uteblir fra en obligatorisk kamp uten å varsle Bedriftsidretten senest to dager før kampdag, kan laget ilegges en bot på inntil kr 750,-. Laget får ikke spille igjen før boten er betalt. Et lag regnes for uteblitt når laget ikke møter til oppsatt kamp uten å ha lovlig forfall. Ved sykdom på lag kan kortere meldefrister aksepteres.

Hvis laget uteblir i fem kamper i sesongen, eller gir walkover i fem kamper, vil det bli strøket. Laget hefter for betaling for resten av sesongen, og ilegges en bot på inntil kr 750,-.

Blir et lag strøket eller diskvalifisert, vil tidligere resultater ikke telle for kamper spilt mot dette lag.

De oppgitte tider må nøye overholdes, og kampstart skal under forutsetning av at banene er klare senest starte 5 minutter etter oppsatt tid.

Alle oppsatte kamper spilles, selv om motstander ikke stiller. Det frammøtte lag får 4 poeng, samt pinnefallet.Utsettelse av kamper

Det skal gode grunner til for å utsette kamper. Eksempelvis pålagt overtid/reise/kurs, samt sykdom. Ved bedrifter med mange ansatte og bowlere gis ikke automatisk utsettelse p.g.a. overnevnte eksempler. Hvis et lag ser seg nødt til å be om utsettelse, må dette gjøres innen 48 timer før kampstart, og til Bedriftsidretten i Østfold. Ved akutt sykdom/skade kan tidsfristen være under 48 timer. Hvis utsettelse godkjennes, skal lagene selv, i samarbeid med Bedriftsidretten og hallen, finne nytt spilletidspunkt. En utsettelse og godkjennelse skal dokumenteres på mail eller SMS mellom lag og divisjonsoppmann. Kamp skal avholdes innen 21 dager etter opprinnelig kampdato. Et lag som gir walkover kan ikke søke om å spille om pinnefallet. Det gis ikke mulighet til å utsette kamper i siste serierunde. Hvis det lag som utsetter kamp, ikke kan spille skal motstander kunne spille om pinnefallet. Hallene har egne regler for spilletid for utsatte kamper som må respekteres. Slike kamper må forventes å spilles utenom primetid.


§ 5

Protester

Protest må nedlegges i ethvert tilfelle hvor kamp ønskes kjent ugyldig.

A:         Protest mot spilleberettigelse må være innsendt innen 5 dager etter kampdag. Lagene må       selv skaffe tilveie alle bevis vedrørende protesten.

B:         Protest mot tilfelle inntruffet etter kampens begynnelse må av laget meddeles motstander,     samt noteres bak på spillerskjemaet før de forlater banen.

C:         Enhver annen protest som ikke omfattes av punktene A og B skal meddeles motstander          før kampene begynner.

Protester i henhold til pkt. B og C må være innsendt innen 48 timer etter kampen.

En protest skal være skriftlig, og underskrevet av lagets fungerende leder, samt sendes rekommandert eller leveres til kretsens kontor mot datert kvittering. Protestgebyret er kr 100,-, og må sendes samtidig med protesten. Protesten blir bare behandlet når gebyret medfølger. Gebyret tapes hvis protesten tapes, eller trekkes tilbake. Den myndighet som skal avgjøre protesten kan innhente uttalelser fra sakens parter, eller vitner.

Et utvalg har plikt til, uavhengig av tidsfrister og protester, å gripe inn når det ansees nødvendig for at reglementet overholdes.

Begrunnet avgjørelse av en protest blir meddelt partene i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte. Det vil samtidig bli gjort oppmerksom på appellinstans og frist for appell.


§ 6

Appeller

Enhver avgjørelse tatt av bedriftsidrettskretsens dommerutvalg i første instans kan appelleres inn for Norges Bedriftsidrettsforbund innen 5 dager etter meddelese om avgjørelse er mottatt.

Appellen skal være underskrever av lagets fungerende leder, og sendes rekommandert eller innleveres mot datert kvittering. Kretsen skal underrettes om appellen.

Gebyret er kr 500,-, og må sendes samtidig med appellen. Appellgebyret tapes hvis appellen tapes eller trekkes tilbake.


Overprøvinger

Straffesaker som ikke behandles etter protestreglementet, men etter Norges Bedriftsidrettsforbunds straffereglement - håndbokas punkt 10 - av bedriftsidrettskretsens domsutvalg i første instans, kan overprøves av Norges Bedriftsidrettsforbund.

Krav om overprøving må i så fall framsettes innen 14 dager etter melding om avgjørelse er mottatt. Kravet må være grunngitt og sendes bedriftsidrettens domsutvalg. 


 


SPILLEREGLEMENTA:        Har en spiller tatt sitt første slag, kan ikke, uansett årsak (skader o.l.) denne erstattes med ny spiller før neste serie.


B:         Det er ikke tillatt å gå ut på banen før foregående kamp/turnering er ferdigspilt. Samtidig må de som er ferdige med sine kamper forlate banen straks.


C:         Det er bare lagets spillere og evt. skrivere som kan oppholde seg innenfor baneområdet under kampen. Hvis et lag benytter skrivere må det godkjennes av motstander. Er skriver på noen måte til sjenanse for spillerne kan den forlanges fjernet.


D:        Det er ikke tillatt med prøvekast i ligaen.


E:         Med gjennomslag (splitt) menes en slik kjegleoppstilling hvor en eller flere kjegler som har sin plass midt foran eller mellom to andre er felt, uten at sidekjegler er falt ned. Kjegle nr. 1 skal i alle tilfeller være nedslått. Miss er gjort når spilleren ikke slår strike eller spare. På spillerskjemaet markeres strike med X. Spare markeres med / og gjennomslag med O. Tatt gjennomslag markeres med Ø. Miss markeres med tall eller -. Fotfeil markeres med F.


F:         Overtramp er gjort når en spiller med noen del av kroppen berører noen del av banen eller andre bygningsdetaljer forbi, eller til side for overtrampslinjen, før kulen har nådd bakre stopp-pute.

En klar overtramp skal markeres selv om overtrampsdetektoren ikke har løst ut. At overtrampsdetektoren er ute av funksjon på en eller flere baner, har ingen innvirkning på de øvrige banene.

Hvis en spiller med forsett gjør overtramp, eller spiller kula i renna, skal vedkommende spiller normalt diskvalifiseres fra turneringen eller kampen. Ved overtramp ved første slag skal det markeres med F. Andre slag skal da tas med fullt kjegleoppsett. Antall kjegler som faller ved andre slag blir tellende for slaget (Strike markeres som spare).


G:        I følgende tilfeller regnes slaget som gyldig, men felte kjegler skal ikke medregnes:

- Kjegler som slås ned eller skyves fra sin plass av en kule som først har vært i renna, skal ikke medregnes. Slike kjegler skal reises på nytt.

- Kjegler som slås ned av en kule som kommer tilbake fra bakre stopp-pute skal ikke medregnes, men reises på nytt.

- Dersom en kjegle slås ned av reisemaskinen, skal den ikke medregnes. Dette gjelder også kjegler som blir slått overende av en kjegle som har vært i berøring med  reisemekanismen og derved blitt satt i bevegelse. Slike kjegler skal settes tilbake på den plass de opprinnelig stod.

- Gjenstående kjegle(r) etter første slag som velter etter at de(n) er satt på plass av reisemaskinen, skal ikke medregnes, men settes tilbake på den plass den sto før det andre slaget tas.

- Kjegler som slås av banen, men som slynges tilbake og blir stående på kjeglebordet, regnes som ikke nedslåtte kjegler.

- Ved overtramp skal ingen av de felte kjeglene medregnes.


Et slag erklæres som ugyldig dersom noen av følgende tilfeller inntreffer: (Slaget tas om igjen):

- Dersom det, like etter at slaget er tatt, men før kula har passert en tenkt linje gjennom nr. 1 (på tvers av banen), oppdages at en eller flere kjegler mangler i oppsettet, skal slaget erklæres ugyldig. Dette gjelder også dersom en eller flere kjegler faller overende før kula kommer fram. Varsel om manglende kjegler må gis av spiller selv, medspiller eller turneringsfunksjonær.- Dersom en spiller blir hindret av en annen spiller, tilskuer eller funksjonær mens det utføres slag, men før slaget er utført, skal spilleren straks enten godta slaget, eller forlange at kjeglene blir reist på nytt slik at spilleren kan ta slaget på nytt.

- Dersom kula kommer i berøring med et fremmedlegeme som ligger på banen, skal slaget erklæres ugyldig.


H:        Hvis flere spillere i en individuell turnering har lik poengsum, blir den vinner som har flest oppnådde strike (inkl. de 2 ekstra slag i 10. rute). Er det likt antall strike, vinner den med flest spare ( inkl. de 2 ekstra slag i 10. rute). Er det likt antall spare, vinner den med minst differanse mellom høyeste og laveste serie.


I:          Spillere må møte til turneringer og kamper i god tid. Kamper starter presis. Spilleren har ansvar for å kontrollere sitt eget spillerskjema, og må underrette turneringsarrangør om eventuelle feil. Dette må gjøres innen 30 min. etter avsluttet spill.

Ved doubleturneringer skal doublepartnere spille på samme bane til samme tid.


Beste snitt 

 Beste snitt for herrer og damer premieres. Utøver må ha spilt mer enn 15 serier for å kunne vinne beste snitt.

Vi minner om vikeplikten i bowling.

Hvis spillere på 2 nabobaner er klare for spill samtidig, skal spilleren til venstre vente. Forøvrig skal den spilleren som står klar først, ta sitt kast før nabospilleren går fram på banen.


Det er ikke tillatt å bruke talkum, pudder eller lignende på sko eller ansats. Det er heller ikke lov å benytte sko med myke såler eller hæler som smitter av på ansatsen. Ellers bes det følge hallens regler når det gjelder røyking og oppførsel.