Fotball

Fotball

Vi tilbyr fotballserier i Fredrikstad, Halden, og Moss. Det arrangeres også en vinterserie innendørs i Østfoldhallen. Her kan man delta både med bedriftsidrettslag og vennelag! Påmeldingsskjema finner du lenger nede på siden.

Arrangement

Når Navn
05 des -
kl 11:00
30 mar
kl 14:30
Vinterserien 2021-2022
Østfold bedriftsidrettskrets
  Les mer  

Bedriftsfotball Vinterserien Fredrikstad

Påmelding Vinterserien Fredrikstad

Om ditt lag representerer en bedrift


Fakturainformasjon

Informasjon du vil dele med oss

Grunnet Covid-19 har fotballen hatt en lang pause, men nå er vi tilbake.
I våre serier kan både bedriftsidrettslag og øvrige lag delta.
Spiller du aktivt i fjerde divisjon eller høyere kan du ikke delta, du kan heller ikke ha gjort dette det siste året.

Vinterserien Østfoldserien 2021/2022:
Sted: Østfoldhallen
Spilledager: Søndager
Dekke: Kunstgress
Periode: Desember - Mars

Pris: medlem ca 9100kr, ikke-medlem ca 10100kr

Påmeldingsfrist 01.12.21

Fredrikstad
Sted: Østfoldhallen
Spilledager: Tirsdager
Dekke: Kunstgress
Periode: September - Oktober
Tid: 1930-2130
Facebook-gruppe
Påmeldingsfrist 31.08.21
Oppstart 07.09.21


Halden (Begrensede plasser)
Sted: Strupebanen
Spilledager: Onsdager
Dekke: Kunstgress
Periode: September - Oktober
Tid: 2000-2200
Ca pris: Medlemmer 3500 ,- øvrige lag 4200 ,- (Prisene kan endres ut fra antall kamper hvert lag får)
Facebook-gruppe
Påmeldingsfrist 23.08.21
Oppstart: 8.september

Moss:
Sted: Ørabanen
Spilldager: Mandager
Dekke: Gress
Periode: September - Oktober
Ca pris: Medlemmer 3500 ,- øvrige lag 4200,- (Prisene kan endres ut fra antall kamper hvert lag får)
Facebook-gruppe 
Påmelding

Påmeldingsfrist 23.08.21

 FREDRIKSTAD
 RESULTATER OG TABELL

 
HALDEN
RESULTATER OG TABELL


MOSS
 RESULTATER OG TABELL

VINTERSERIEN
Resultatene legges ut så fort serien er i gang

FREDRIKSTAD
TERMINLISTE 2021


HALDEN

TERMINLISTE 2021

 MOSS

TERMINLISTE 2019

Vinterserie Østfold
TERMINLISTE 2020

                                                

KAMPREGLEMENT FOR BEDRIFTSFOTBALL ØSTFOLD

                   

Alle kamper spilles etter NBFs lover og konkurransereglement, inntatt i Håndbok for Bedriftsidretten, etterfølgende reglement og Norges Fotballforbunds regler. Det er enhver lagleders plikt å sette seg inn i reglementet og påse at dette til enhver tid overholdes.

                                      

1.1 Spillesystem

                   

Seriespill

                   

1.2 Spillernes utstyr

                   

Det skal være forskjell på lagenes drakter. Målmannens drakt skal skille seg tydelig ut fra de andre. Laget som står sist i terminlisten (bortelag) har ansvaret for at draktlikhet unngås.
NB! Leggskinner er påbudt for alle spillere. Lag som ikke benytter leggskinn kan bli bøtelagt med kr 500,- per kamp.

                   

1.3 Poengberegning

                   

Det gis tre poeng for vunnet kamp, ett poeng for uavgjort kamp og null poeng for tapt kamp. Blir et lag ved protest eller lignende tilkjent seieren, settes kampresultatet til 1-0. Det samme gjelder ved eventuell walkover-seier.

                   

1.4 Forsikring

                   

Hvert lag er selv ansvarlig for å ha forsikring i bedriftsfotballserien. Hvis laget er medlem av Østfold bedriftsidrettskrets får man gunstige forsikringer gjennom kretsen. Dersom laget derimot ikke er det, må man finne en privat forsikring.

                   


2.1 Hvem kan delta?

Bedriftsidrettslag og øvrige lag har mulighet til å delta i ØBIKs fotballserier. For bedriftsidrettslag må utøver være medlem i bedriftsidrettslaget. Er ikke utøver medlem i bedriftsidrettslaget må det søkes om dispensasjon til ostfold@bedriftsidretten.no. Dispensasjonsgebyr per spiller er på kroner 130,-.

For øvrige lag gjelder spillerlista tilsendt før sesong som underlag. Utøvere som skal legges til etter tilsendt spillerliste blir som å søke dispensasjon og koster kroner 130 per spiller. 

                   

2.2 Hvem kan ikke delta?

                   

Spillere som er aktive 4. divisjon og oppover, i den idretten eller beslektede idretter (se håndboka), kan ikke under noen omstendigheter delta, såfremt utøveren ikke er ansatt og medlem av det aktuelle bedriftsidrettslag. Alle over 30 år kan delta

Det gis ikke dispensasjon fra denne regelen.

                   

Sanksjoner        

Lag som benytter ikke berettigede spillere, kan bli diskvalifisert for videre deltakelse i serier og cuper. Samtidig blir laget ilagt et gebyr på kroner 1 500,-. Når det gjelder spilleren kan han/hun ilegges karantenetid for deltakelse i all bedriftsidrett fra kampdato. Vi vil minne om at det er lagleders plikt å føre kontroll med karantenereglene.

                                      

3.1 Uteblivelse fra kamp

                   

Et lag uteblir når
a) Laget ikke møter til oppsatt kamp
b) Laget møter for sent til kampstart
c) Laget møter med for få spillere til kampstart.

                   

Har ikke et lag møtt i spilleklar stand innen en ventetid på fem minutter, og uten lovlig forfall, regnes kampen som vunnet av motstander.

                   

Sanksjoner

Hvis et lag uteblir fra en kamp uten å varsle motstanders lagleder og Bedriftsidretten Østfold klokken 12:00 dagen før, ilegges laget et gebyr på kroner 500,- ved første gang. Skjer det igjen blir gebyret doblet til kroner 1 000,-, og den tredje gangen mottar laget et gebyr på kroner 1 500,- og blir nektet videre deltakelse.

I tillegg kommer omberammingsgebyr på kroner 1 000,-. 

                   


4.1 Omberamming
Alle søknader om omberamming/utsettelse av kamper skal sendes skriftlig på mail. Søknad om omberamming må være sendes til kretsen minimum klokken 12:00 dagen før kampdag. Alle søknader som mottas mindre enn en uke før kampdag, skal inneholde samtykke fra motstander.

                   

Gebyr for flytting av kamper:

                   

Fast omberammingsbegyr: kroner 1000,- (baneleie, dommere og administrasjonskostnader).

                   
5.1 Kampkort/dommerkort
Begge lag skal i god tid før kampen påføre sitt lags spillere på kampkortet. Lagleder kan på forhånd registrere spillerne som skal delta i turneringsadmin. Både fornavn og etternavn, samt fødselsdato. Alle spillere som er påført kampkortet er å betrakte som å ha spilt kampen. Alle gule og røde kort skal føres på kampkortet.

                   

Laglederen bekrefter med sin underskrift på kampkortet at dette er riktig utfylt og at rette person er avkrysset med de gule og røde kort som måtte være utdelt under kampen.

                   

5.2 Sanksjoner              

Dersom et lag benytter en spiller som ikke står oppført på kampkortet, skal laget fratas eventuelle poeng, (som da går til motparten), og resultatet settes lik 1-0. Ved gjentakelse kan laget bli strøket fra serien. Laget ilegges et gebyr på kroner 500,- per gang.


6.1 Dommeren
Det er dommerens og lagenes plikt under enhver omstendighet å forsøke og få kampen avviklet. Dommeren er ansvarlig for at eventuelle skader påføres kampkortet.

                   

6.2 Gule og røde kort

                   

Dommeren er utstyrt med gule og røde kort. Framvisning av gult kort betyr utvisning i fem minutter, mens rødt kort betyr utvisning. Spiller med gult kort kan fortsette kampen, men spiller med rødt kort må forlate banen og kan ikke erstattes. Utvist spiller kan heller ikke oppholde seg på/ved lagbenken.

                                      

Alle røde kort skal innrapporteres til Bedriftsidretten. Spiller som blir utvist skal automatisk stå over lagets neste obligatoriske kamp.

                   

Kretsen vil behandle alle utvisningsrapporter.
Dersom en spiller blir utvist grunnet grov hets, usportslig opptreden eller voldelig oppførsel kan laget straffes med bøter på inntil 3 000,-. Lagleder vil få beskjed dersom forseelsen medfører utvidet utestengelse og om laget blir tildelt bot. 

                   
7.1 Protester

Protest må nedlegges i et hvert tilfelle hvor en kamp ønskes kjent ugyldig.
a) Protest mot spilleberettigelse må være innsendt innen fem virkedager etter kampdato. Lagene må selv skaffe bevis vedrørende protesten.
b) Protest mot tilfeller inntruffet etter kampens begynnelse må det lagets kaptein som skal nedlegge protest, meddele dommeren og motstanderens kaptein før disse forlater banen eller dertil hørende område om at protest vil bli nedlagt. Sørg for at dommeren anfører på kampkortet at protest vil bli nedlagt. Uten dette vil protesten bli avvist.
c) Enhver annen protest som ikke kan omfattes av punktene over, skal meddeles dommeren og motstander før kampstart. Protester i henhold til punktene b og c må være innsendt til utvalget innen fem virkedager etter kampens slutt.

                                                                                                                             

En protest skal være skriftlig og underskrevet av lagets fungerende leder. Protestgebyret er kroner 500. Protester som er innsendt uten betalt gebyr, vil ikke bli behandlet. Gebyret tapes hvis protesten avvises. Tas derimot protesten til følge, tilbakebetales gebyret. Den myndighet som skal avgjøre protesten, kan innhente uttalelser fra sakens parter og eller vitner. Et utvalg har plikt til uavhengig av tidsfrister og protester å gripe inn overfor større uregelmessigheter når det anses nødvendig for å sikre at reglementet overholdes. Begrunnet avgjørelse av en protest blir meddelt partene. Det vil samtidig bli gjort oppmerksom på appellinstans og appellfrist.

                   

7.2 Appeller

                   

Enhver avgjørelse tatt i utvalget i første instans kan appelleres inn for Østfold Bedriftsidrettskrets innen fem dager etter at meddelelsen om avgjørelsen av en protest er mottatt. Appellen skal være underskrevet av lagets fungerende leder og sendes rekommandert eller levert kretsens kontor mot datert kvittering. Appellgebyret på kr 1000,- må sendes kretsens bankkontonummer. Appellgebyret tapes hvis appellen underkjennes eller trekkes tilbake. Appellen blir ikke behandlet hvis appellgebyret uteblir.

                   

REGLER FOR 7’ER-FOTBALL

 REGEL 1 – BALLEN

                   

Som i de vanlige spilleregler. Det benyttes 5’er ball – hjemmelaget stiller med ball.

                   

REGEL 2 – ANTALL SPILLERE

                   

Ved spill utendørs benyttes sju spillere fra hvert lag inkludert målvakt på banen samtidig. Ubegrenset antall innbyttere kan byttes ut og inn. Hvert lag må minimum ha fem spillere for å kunne starte en kamp. Innbytte kan skje når som helst, og skal skje i nærheten av midtstreken. Målvakten kan kun byttes ved stopp i spillet.

                   

Særbestemmelser: Dersom forskjellen mellom antall spillere på lagene blir større enn tre på grunn av skader, utvisninger eller andre årsaker skal kampen avbrytes. (NB! Se regel 11). Skyldes forskjellen i antall spillere som er ute for å rette på utstyret stoppes kampen inntil dette er utbedret. Overordnet myndighet avgjør utfallet dersom kampen blir avbrutt.

                   

REGEL 3- SPILLERNES UTSTYR

                   

Leggskinn skal benyttes og farlige/skarpe ting på spillerne må fjernes. Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Alle utøvere må benytte leggskinn. 

                   

REGEL 4 – DOMMEREN

                   

Alle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet til å håndheve spillereglene i forbindelse med den kamp han/hun er oppnevnt til.

                   

REGEL 5 – LINJEDOMMER

                   

Benyttes ikke.   


                                                

REGEL 6 – SPILLETS VARIGHET

                   

En kamp består av to omganger x 25 minutter. Mellom hver omgang er det fem minutter pause.
I Østfoldmesterskapet varer kampene i 1*18 minutter, mens i finalen vil det spilles 2*15 minutter. 

                   

REGEL 7 – SPILLETS BEGYNNELSE

                   

Ballen startes fra midten ved begynnelse av hver omgang, samt etter godkjennelse av mål. Mål kan gjøres direkte fra avspark.

                   

1. Hjemmelaget velger side, og starter 1. omgang. Bortelaget starter 2. omgang. 2. Signal fra dommeren
3. Alle spillere må være på egen banehalvdel.
4. Motspillere må være minimum fem meter fra ballen.    
5. Ballen er i spill når den er i bevegelse.
6. Spilleren som tar avspark kan ikke berøre ballen før en annen spiller har berørt den.

                   

REGEL 8 – BALLEN I OG UTE AV SPILL

                   

Ballen er ute av spill når hele ballen er passert sidelinje eller mållinje, enten den er på bakken eller i lufta. Likeså når spillet er stanset av dommeren. Ved dropp settes ballen igang igjen der hvor ballen var når dommeren blåste. Skjer det innenfor straffeområdet skal ballen trekkes ut på åttemeter-linjen. Ballen er fremdeles i spill når den treffer målstenger, hjørneflagg, dommer og ikke går utover sidelinjene. Treffer ballen dommeren og går i mål, dømmes det mål. (Gjelder mens ballen er i spill, og fra alle dødballsituasjoner hvor det kan lages mål direkte.

                   

REGEL 9 – NÅR MÅL GJØRES

                   

For at et mål skal godkjennes, må hele ballen ha passert mållinjen mellom målstengene og under tverrstangen. Når et lag har gjort mål, skal motparten ta avspark fra midten.

                   

Det kan ikke lages mål direkte fra: 1. Innkast

                   

2. Indirekte frispark
3. Direkte frispark i eget mål

                   

REGEL 10 – OFFSIDE

                   

Praktiseres ikke.

                   

REGEL 11 – FEIL OG OVERTREDELSER

                   

Feil eller overtredelser, samt usportslig opptreden straffes på følgende måter:

                   

Direkte frispark

                   

Det er forseelser som straffes med direkte frispark, og forutsetningene er at: A) Ballen må være i spill
B) Forseelsen må være gjort på spillefeltet
C) Forseelsen må være gjort mot en motspiller

                   

D) Dommeren må oppfatte forseelsen som uforsiktig, hensynsløs eller med unødig mye kraft. (Gjelder punktene a – f).
Dommeren skal dømme frispark dersom en spiller:

                                                                       

1. Sparker eller forsøker å sparke en motspiller 2. Feller eller forsøker å felle en motspiller
3. Hopper på en motspiller
4. Angriper en motspiller
5. Slår eller forsøker å slå en motspiller
6. Skyver en motspiller
Et direkte frispark skal også dømmes når en spiller gjør seg skyldig i en av følgende fire Bedriftsidretten, 07.04.10 forseelser:
7. Under utførelse av en takling treffer motspilleren før ballen
8. Spytter på en motspiller
9. Holder en motspiller
10. Med vilje tar i/spiller ballen med hånd eller arm (unntatt målvakt i eget straffefelt).

                   

Straffespark

                   

Et straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget straffesparkfelt begår en av de forannevnte 10 forseelser, uansett hvor ballen befinner seg på banen, forutsatt at den er i spill.

                   

Indirekte frispark

                   

Det er ni forseelser som skal straffes med indirekte frispark, og det er ikke et krav at forseelsen skal være ”stygg” eller ”alvorlig” eller gjort mot en motspiller. Indirekte frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot en spiller fra eget lag.
Forutsetningene er:
A) Ballen må være i spill
B) Forseelsen må være gjort på spilleflaten.
Et indirekte frispark tildeles også motstander hvis målvakten innenfor eget straffesparkfelt begår en av de 7 forseelsene:
1. Bruker mer enn seks sekunder når han kontrollerer ballen med hendene før han frigjør ballen for spill.
2. Berører ballen med hendene igjen etter at han har frigjort den for spill og den ikke er berørt av annen spiller.
3. Tar ballen med hendene etter at den med hensikt er sparket til ham fra en medspiller
4. Tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt av en medspiller. 5. Haler ut tiden
6. Ved målspark/kast, spiller ballen ut av målfelt, og selv tar igjen ballen – uten at denne har vært i berøring av med- eller motspiller.

                   

Indirekte frispark tildeles motstanderne hvis en spiller, etter dommerens skjønn:
7. Spiller på en måte som anses som farlig.
8. Stenger en motspiller fra å komme fram
9. Hindrer målvakten å frigjøre ballen fra hendene
10. Begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i regel 12, hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller.                   

Advarsel – Gult kort

                   

Tildeles en spiller som:
1. Gjør seg skyldig i usportslig opptreden.
2. Ved ord eller handling viser seg uenig i en avgjørelse.
3. Har gjentatte overtredelser av spillereglene.
4. Hindrer gjenopptagelse av spillet.
5. Unnlater å respektere forskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark, hjørnespark eller innkast.

6. Inntreder eller gjeninntreder på banen uten dommerens samtykke. 7. Med forsett forlater banen uten dommerens samtykke.

                   

Utvisning – Rødt kort

                   

Tildeles spiller som begår en av de 7 følgende forseelser: 1. Er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene.
2. Er skyldig i voldsom opptreden.
3. Spytter på en motspiller eller enhver annen person.
4. Fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke målvakt i eget straffesparkfelt).
5. Fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse som skal straffes med frispark eller straffespark.                  
6. Bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering. 7. Blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp.

                   

REGEL 12 - FRISPARK

                   

Direkte frispark kan spilles direkte i motstandernes mål uten at noen har berørt den. Indirekte frispark kan ikke settes i mål uten at en annen spiller har berørt ballen. Tildeles indirekte frispark innenfor motstandernes straffefelt, trekkes ballen ut på 8-meterslinjen.

                   

Motspillerne må være minst 5 meter fra ballen ved alle frispark. Når forsvarende lag tildeles frispark i eget straffesparkfelt, er ballen ikke i spill før den er utenfor straffesparkfeltet. Dette innebærer at ingen spillere kan berøre ballen før den er kommet ut av straffesparkfeltet. Berører noen spillere ballen før den er utenfor straffesparkfeltet, skal det tas nytt frispark.

                   

REGEL 13 – STRAFFESPARK

                   

Alle spillere, unntatt den som skal ta sparket, må være utenfor straffesparkfeltet, bak ballen og minst 5 m fra straffesparkmerket.
Tildeles straffespark gjelder følgende:
1. Tas på 8-meterslinjen rett foran mål                  
2. Den som tar straffesparket gir seg til kjenne
3. Målvakten skal være på mållinjen, men kan bevege seg sidelengs
4. Ballen er i spill når den beveger seg framover
5. Den som tar sparket kan ikke berøre ballen på nytt uten at en annen spiller har berørt den. Dermed kan ikke den som tar straffesparket berøre ballen etter retur fra målstenger.

                   

REGEL 14 – INNKAST

                   

Et innkast tildeles når hele ballen har passert sidelinjen, enten langs bakken eller i luften. Innkastet tas fra det stedet hvor ballen passerte sidelinjen. Et innkast tildeles motstanderne til spilleren som sist berørte ballen. Motspiller skal stå minimum to meter i fra spiller som skal kaste.

                 

Et innkast skal utføres med begge hendene over hodet, ansiktet vendt mot banen og begge føttene må være i berøring med sidelinjen eller utenfor denne. Den som tar kastet, kan ikke berøre ballen en gang til før en annen spiller har berørt den. Ved feil innkast skal motstanderne tildeles nytt kast.

                   

Mål kan ikke gjøres direkte fra innkast. Kastes ballen direkte i eget mål, dømmes hjørnespark. Kastes ballen direkte i motstandernes mål skal det dømmes målkast.

                   

REGEL 15 – MÅLSPARK/MÅLKAST

                   

Målspark/målkast tas hvis ballen går utover mållinjen utenfor målet. Ved målspark/målkast kan ballen sparkes/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. Motstander må være utenfor straffesparkfeltet ved målspark/målkast. Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen Målkast må utføres av målvakten som setter ballen i spill innen 6 sekunder. Hvis ballen ikke er satt i gang i løpet av 6 sekunder, må spilleren få tilsnakk første gang. Ved gjentatte overtredelser skal spilleren ha gult kort. Spillet må gjenopptas ved nytt målspark/kast, da ballen ikke har vært i spill.

                   

Ballen er i spill når den har kommet ut av straffesparkfeltet. Alle motspillere må være utenfor straffesparkfeltet inntil ballen er i spill. Dette innebærer at ingen spillere kan berøre ballen før den er kommet utenfor straffesparkfeltet. Berører noen spillere ballen før den er utenfor straffespakfeltet, skal det tas nytt målspark/målkast.

                   

Når ballen er i spill etter målspark/målkast, kan målvakten ikke berøre ballen på ny før den har vært berørt av en annen spiller.

                   

REGEL 16 – HJØRNESPARK

                   

Hjørnespark dømmes når hele ballen har passert over mållinjen, enten i luften eller langs bakken og sist er berørt av en spiller fra det forsvarende lag og det ikke er scoret mål, jfr. Regel 10.
  Hjørnespark tas fra det sted der mållinjen og sidelinjen møtes

                   

  Motstanderne må være minst 5 meter fra ballen
  Mål kan gjøres direkte fra hjørnespark
  Spilleren som tar hjørnesparket kan ikke berøre ballen en gang til før en annen spiller har berørt den.

                   

Ved spørsmål kan Bedriftsidretten Østfold kontaktes på e-post ostfold@bedriftsidretten.no /


    

Levert av IdrettenOnline