Påmelding

KRETSTING 2023


Styret i Østfold Bedriftsidrettskrets ønsker velkommen til kretsting 2023.

Sted: Gamle Beddingvei 21

Dato:15.03.2023 

Tid: kl 18:00 

Påmelding innen 07.03.2023  


Kretstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for kretsen.
 9. Behandle årsregnskap for kretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle saker som kommer frem av godkjent sakliste
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for kretsen.
 13. Engasjere revisor   
 14. Foreta følgende valg: 
  1. Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem(mer) og [antall] varamedlem(mer).
  2. Kontrollutvalg med leder, [og] [antall (minst ett)] medlem [og [antall] varamedlem[mer]
  3. Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

 

På kretstinget kan lag og krets møte med stemmerett slik:

a) Kretsens styre. 

b) Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter 

c) Lag med over 50 medlemmer: 3 representanter 

d) Utvalg opprettet av Kretstinget/kretsstyret: 2 representanter 

Vi minner om reglene for kjønnsfordeling, jf NIF’s lov § 2.4 og §12 møte og forslagsrett.

 

Forslag som skal behandles på kretstinget, må være sendt til daglig leder (joakimtvedt.vatne@bedriftsidretten.no)  senest to uker før kretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til kretstinget blir gjort tilgjengelig senest én uke før kretstinget på kretsens hjemmesider. 

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av frammøtte representanter.
 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll
 4. Kretsstyrets beretning for tingperioden
 5. Kretsstyrets regnskap for perioden
 6. Innkomne forslag - Ingen innkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Strategiplan
 9. Budsjett for kommende tingperiode
 10. Valg


Med vennlig hilsen 

Østfold Bedriftsidrettskrets


VEDLEGG:

Signert protokoll kretsting 2023.pdf

 1. Aktivitetsbok 2022 .pdf
 2. Årsoppgjørsrapport_2022_-_Østfold_BIK - signed.pdf
 3. Østfold Bedriftsidrettskrets 2022 Revisors beretning.pdf
 4. Strategiplan 2021 - 2024.pdf
 5. Lovnorm Østfold.pdf
 6. Budsjett 2023 komplett.pdf